น้ำตกลำปลอก

น้ำตกลำปลอก ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกสูง 6 ชั้น ไหลจากหน้าผาสูง ด้านล่างมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำได้สามารถมองเห็นเกาะแก่งและทิวทัศน์ของปากน้ำปะเหลียน จุดเด่นของน้ำตกลำปลอกที่นอกจากความยิ่งใหญ่ของตัวน้ำตกซึ่งสูงถึง 6 ชั้นที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงแล้ว ที่นี่ยังมีน้ำตกที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งบริเวณด้านล่าง มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้ และสามารถมองเห็นเกาะแก่งรวมทั้งทิวทัศน์ของปากน้ำปะเหลียนให้ได้ชม กันเป็นขวัญตาอีกด้วย

บริเวณเทือกเขาบรรทัดแห่งนี้ นอกจากจะมีน้ำตกราชา และน้ำตกราชินีแล้ว แต่ก็ยังมีน้ำตกที่หาชมได้ยากอีก หนึ่งในนั้นก็คือ น้ำตกลำปลอก ที่ไม่ได้มีแต่ความสวยเท่านั้นยังเป็นน้ำตกที่ให้คุณประโยชน์ทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ประชาชนในเขตใกล้เคียงได้มีไฟฟ้าใช้อีกด้วย น้ำตกลำปลอก มาจากต้นน้ำเดียวกับน้ำตกโตนเต๊ะและน้ำตกโตนตก ลักษณะน้ำตกไหลอาบหน้าผาหินแกรนิตสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ข้างล่างมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 6 ชั้น แต่ละชั้นสูงแตกต่างกัน ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือ ความใสสะอาดของน้ำตก สามารถมองเห็นตัวปลาในน้ำได้ หากมองในที่สูงจะพบสายน้ำเป็นสีน้ำเงินใสราวกับสระมรกต ชั้นบนสุดยังสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆ ในท้องทะเลเมืองตรังได้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่ใกล้เคียงอีก เช่น น้ำตกไพรสวรรค์ ที่มีความงามไม่แพ้กัน หากต้องการพักแรมสัมผัสธรรมชาติบริเวณนี้มีลานกางเต็นท์และร้านขายของชำเล็กๆ ให้บริการ

Lam Plok Waterfall

Lam Plok Waterfall is located in Khao Bun Tad Wildlife Sanctuary, Yan da khao District, Trang Province. It is a 6-story high waterfall left from a high cliff. There is a puddle below to swim. You can see the scenery of the island and the estuary of Pra Lian. In addition to the characteristics of the 6-story huge waterfall that flows down from the high cliff, There are waterfalls that can be visited throughout the year, suitable for relaxation. There is a puddle below to swim, and you can see the scenery of the island and the estuary of Pra Lian, which is a feast for the eyes.

In addition to Prince Falls and Queen Falls around the Bun Tad mountain range, there is another rare Lam Plok waterfall. Not only does it have a beautiful waterfall, but it also has electricity production income, which can also be used by people nearby. The water source of Lam Plok waterfall is the same source as Ton Teh and Ton Tok. Its characteristic is that there are waterfalls layer by layer from the cliff, and there is a large water hole 6 meters high below, each layer has a different height.

The waterfall is characterized by pure water, and you can see fish in the water. Going down from the high angle bridge, you will see the blue like an emerald pond. From the top, you can see the islands of Trang. In addition, there are beautiful waterfalls nearby. Such as; Prai Sawan waterfall. If tourists want to get closer to nature, there are also campsites where you can set up tents and a small grocery store provides services.

Lam Plok 瀑布

Lam Plok 瀑布位于董里府,Yan da khao区,Khao Bun Tad野生动物保护区。它是从高崖留下来的6层高瀑布,下面有一个水坑可以游泳,可以看到岛屿和Pra Lian 的河口的景色,除了从高悬崖上流下来的6层巨大瀑布的特点,该地方还是有一年四季可以旅游的瀑布,适合休闲放松。下面有一个水坑可以游泳,可以看到岛屿和Pra Lian 的河口的景色,算是大饱眼福。

这Bun Tad山脉的周围附近除了王子瀑布和女王瀑布 ,还有另外难得一看的 Lam Plok瀑布。它不仅是拥有美丽的瀑布,但还有电力生产收益,给附近人们也能用上电。Lam Plok 瀑布的水源是跟Ton Teh、Ton Tok是同一个来源。它的 特征是,从悬崖上一层一层留下来瀑布,下面有6米高的大水坑,每一层有不同的高度。该瀑布的特点是纯净的水,可以看到水里的鱼。从高角度桥下去,会看到蓝色像翡翠池的。顶楼可以看到董里府的各个岛屿。除此以外,还有周围附近很美的瀑布。如;Prai Sawan瀑布。如游客想更亲近大自然,该地方也有露营地可以搭帐篷和一个小杂货店服务提供。