หาดมดตะนอย

หาดมดตะนอยเป็นหาดเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก แต่ความสวยงามและบรรยากาศเงียบสงบเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง จากชายหาดยาว สามารถมองเห็นหาดมดตะนอยได้อย่างชัดเจน ลักษณะแนวชายหาดมดตะนอยโค้งเว้ายาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร หัวหาดติดกับคลองเจ้าไหมและป่าโกงกาง หาดทรายกว้างสามารถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นแหล่งหญ้าทะเลและมีหอยชักตีนอยู่เป็นจำนวนมาก ใกล้กันเป็นชุมชนบ้านมดตะนอย มีชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน มีโรงเรียน สถานีอนามัย และร้านค้าเล็กๆ ในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำประมงพื้นบ้านเป็นหลักของชุมชนแห่งนี้

การเดินทาง จากเมืองมาตามทางหลวง ๔๐๓ (ถนนสายตรัง -กันตัง) เข้าสู่ถนนกันตัง – เจ้าไหมที่แยกบ้านบางสัก เข้าไปอีกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เป็นทางลาดยางสลับทางลูกรัง ที่บ้านบางสัก อำเภอกันตังมีรถรับจ้างเหมาราคาตามแต่ตกลง อีกทางคือจากหาดยาว หรือหาดเจ้าไหมสามารถเช่าเหมาเรือมายังหาดมดตะนอยได้ ค่าเรือแล้วแต่ตกลง ใช้เวลาประมาณ ๕ ­- ๑๐ นาที

Modtanoi beach

Modtanoi Beach is a small beach located in Trang Province, Kantang District, and Li bong Island. Is is a new tourist attraction, It is about 50 kilometers away from downtown. It is not a well-known destination for tourists, but its beauty and quiet atmosphere, that’s suitable for a relaxing.

From the long beach, you can clearly see Modtanoi Beach. It is characterized by a curved shape and a length of 1.3 kilometers. The waterfront is adjacent to Klong Jao ​​Mai and the mangrove forest. Modtanoi Beach has a wide sandy, Its very safety for swimming, and it is a source of seaweed and clams. There is the Baan Modtanoi community near Modtanoi Beach. There are nearly 200 villagers, schools, health centers, and small shops in the village. Most villagers believe in Islam, and the local occupation is fishing.

Journey; starting from the city, follow Highway 403 (Trang-Kantang route). On Kantang Jaomai Road. At Baan Bang sak intersection, continue driving for about 13 kilometers and you will enter a gravel road. Car rental services are available in Baan Bang sak and Kantang districts. The other route is from Yao Beach or Jao mai Beach. You can rent a boat to Modtanoi Beach, rental price is negotiated. It takes about 5-10 minutes to reach Modtanoi Beach.

Modtanoi 海滩

Modtanoi海滩是个小海滩,位于董里府、Kantang区、Li bong岛。它是新的旅游景点,位置离董里市区约50公里。目前还不是游客广为人知的目的地,但它的美丽和安静气氛,适合在董里府的一个休闲放松的地方。

从长远的海滩,可以很清晰地看到Modtanoi 海滩。它的特点是弯曲形,长1.3公里,海滨毗邻 Klong Jao Mai 和红树林。Modtanoi海滩具有宽阔的沙滩,可以安全地游泳,另外它还是个海草和蛤蜊的来源。Modtanoi海滩附近有Baan Modtanoi 社区,村里有接近200多村民、学校、保健中心、小商店。大多数村民信仰伊斯兰教,当地职业是捕鱼的。

旅途;从市区出发,沿403号公路(Trang-Kantang路线)。在Baan Bang sak 交叉路口Kantang Jaomai 路,继续行驶约13公里,将入一条碎石路。在Baan Bang sak ,Kantang区有租车服务。另一条路线是从Yao 海滩或Jao mai 海滩,可以包船到Modtanoi海滩,船费是商定的,到达Modtanoi海滩大约5-10分钟。