น้ำตกไพรสวรรค์

น้ำตกไพรสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลโพรงโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกขนาดกลาง น้ำตกแห่งนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เนื่องจากมีน้ำไหลตลอดทั้งปีและเสน่ห์ของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาหลายสิบชั้นนั้นจะทำให้คุณรู้สึกชุ่มฉ่ำและสุขใจทุกครั้งที่ได้ยืนมองน้ำตกไพรสวรรค์ โดยแต่ละชั้นของตัวน้ำตกจะมีความงดงามแตกต่างกันออกไปตามสภาพของโขดหิน จากการสำรวจพบว่าน้ำตกไพรสวรรค์ประกอบด้วยน้ำตกชั้นย่อย ๆ มากถึง 17 ชั้น มีชั้นใหญ่อยู่ 3 ชั้นด้วยกัน ได้แก่ ชั้นวังบาดาล สูงประมาณ 7 เมตร ต่อด้วยชั้นดาวดึงส์ สูงประมาณ 10 เมตร และชั้นที่มีความสูงที่สุดต้องยกให้ชั้นไพรสวรรค์ ซึ่งมีความสูงถึง 50 เมตร เลยทีเดียว

นอกจากการเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำใจกันแล้ว กิจกรรมล่องแก่งก็เป็นความรื่นรมย์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน โดยเป็นการล่องแก่งไปตามเส้นทางซึ่งถูกกำหนดไว้ในระยะทางราว ๆ 5 กิโลเมตรที่ได้รับการบุกเบิกโดยนายประทีป โจ้งทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ผู้ต้องการสร้างสรรค์ให้เมืองตรังมีเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายสนุกได้แม้กระทั่งหน้าฝน โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปล่องแก่งมากที่สุด คือ บริเวณเหนือที่ทำการของน้ำตก ขึ้นไปประมาณ 500 เมตร เนื่องจากมีเกาะแก่งขวางลำน้ำอยู่หลายแก่ง เช่น “แก่งหนานไม้ไผ่” “แก่งหนานเอียง” “แก่งหนานร่องกวาง” กระทั่งไปสิ้นสุดลงที่ “แก่งวังตอ” จึงเป็นเส้นทางที่สร้างความท้าทายเติมความสนุกสนานให้กับการล่องแก่งได้มากขึ้นและจุดนี้ยังเป็นที่นิยมในการลงเล่นน้ำด้วยเช่นกัน เพราะสายน้ำตกที่ทิ้งตัวลงมาจากเบื้องบนนั้นทั้งใสสะอาดและเย็นสบายส่วนระดับน้ำก็ไม่ลึกจนเกินไป จึงเหมาะสำหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว

การเดินทางไปยังน้ำตกแห่งนี้ เริ่มต้นจากถนนเส้นทางสายตรัง – พัทลุง เมื่อเดินทางออกจากตัวเมืองตรังมาได้ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงตลาดเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จากนั้นให้เดินทางตรงไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงสายแยกถนนคด ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา ระยะทาง 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ซึ่งจะมีป้ายชื่อน้ำตกขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า ก่อนที่ตรงเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมาย

Prai Sawan Waterfall

Prai Sawan Waterfall is located in Trang Province, Yan da Kwao District, Prong Jarakhe Subdistrict, Khao Bun Tad Wildlife Area. It is a medium-sized waterfall, and the waterfall is still very rich in nature. the charm of water flowing throughout all year round and dozens of layers of rivers left behind, which makes those who see Prai Sawan Waterfall feel very happy. Each layer of rock has a different beauty.

According to the investigation, Prai Sawan Waterfall is composed of no less than 17 layers of small waterfalls. Contains 3 large waterfalls, including; Wang Badan, about 7 meters in height, Dawaduang, about 10 meters in height, and the highest waterfall is Prai Sawan Waterfall, about 50 meters in height. In addition to playing in the water, rafting is also a very popular recreational activity. This rafting line was pioneered by Mr. Prateep Jongthong, Chairman of the Tourism Business Association of Trang Province. He wants to build Trang Province to becomes a city with multiple tourist routes during the rainy season.

The most popular rafting spot is the area above the waterfall office, about 500 meters, because it has many small islands blocking the river. For example; Nan Mai pai, Nan Eiang, Nan rong Kwang until the end of Wang Tor, so it adds more fun and challenge to the rafting route, and tourists also like to swim in this place because the water left from above is very clean and the water level is just not too deep, suitable for families and travelers of all ages.

Trips; to reach the waterfall, start from the Trang-Pattalung route. After leaving Trang Town for 10 kilometers, you will arrive at the municipal market in Na Yong Nuea Street. Then go straight for about 7 kilometers and you will reach a curved intersection. Turn right on the Baan Kra Chong-Baan Had Lao highway and drive for 20 kilometers. Then turn left at the intersection of Prong Jarakhe Street Administrative Organization Office, and you will see a prominent waterfall nameplate. Go straight for 3 kilometers and you will reach your destination.

Prai Sawan 瀑布

Prai Sawan 瀑布位于董里府,Yan da Kwao区,Prong Jarakhe 分区,Khao  Bun Tad野生动物区。它是个中等大小的瀑布,该瀑布还是非常丰富的。它一年四季都有水流动和数十层留下来的江河魅力,使看到​Prai Sawan瀑布的人感到浑身快乐。每一层的岩石都有各不同的美感。根据调查Prai Sawan瀑布,由不少于17层小瀑布组成的。包含3大层瀑布,包括;Wang Ba dan,高度约7米,Dawaduang,高度约10米,还有其中最高的瀑布是Prai Sawan 瀑布,高度约50米。

除了玩水,漂流也是非常受欢迎的娱乐活动。这条漂流水线由董里府的旅游商业协会主席 Prateep Jongthong 先生首创的流线。他是个想打造董里府虽然在雨季时成为拥有多种旅游路线的城市。最受欢迎的漂流点是该瀑布办公室上方区城,约500米,因它有许多小岛挡住了河流。如;Nan Mai pai、Nan Eiang、Nan rong Kwang直到Wang Tor 结束,因此给该漂流路线增加了更多乐趣和挑战性,还有游客也喜欢在该地点游泳,因为从上面留下来的水非常清净凉快,而且水位刚好不太深,适合家庭和每个年龄段的旅行者。

旅途;到达该瀑布,从 Trang-Pattalung 路线出发。离开董里镇10公里后,将到达Na Yong Nuea街道市政市场。然后直行约7公里,将到达弯曲路口,在Baan Kra Chong-Baan Had Lao 公路右转,行驶20公里。然后在Prong Jarakhe 街道行政组织办公室的十字路口左转,将看到一个显眼的瀑布名大牌,再直行3公里,将到达目的地。