หาดสั้น

หาดสั้น อยู่ในพื้นที่อำเภอกันตัง จ.ตรัง เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับต้นสนทะเล ซึ่งปากทางเข้าจะเห็นต้นสนเรียงกันตลอดแนว เป็นหาดทรายที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดหาดหนึ่งของจังหวัดตรัง อยู่ทางเดียวกับหาดยาว ผืนทรายที่ขาวละเอียดเนียนนุ่มชายหาดเอียงลาดน้อยเล่นน้ำได้ดี หาดสงบเงียบ คนน้อยกว่าหาดปากเมง ที่หาดด้านเหนือ จะมีเขาหยงหลิง เป็นเขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกๆ ซึ่งมีโพรงถ้ำริมหาด ตอนบ่ายๆสามารถเดินลอดช่องหินไปชมวิวจากทะเลมองเข้าหาดจะเห็นหาดโค้งเว้าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวสวยงาม เหมาะที่จะเล่นน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณนี้มีที่ทำการของอุทยานฯ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคอยให้บริการ

การเดินทาง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ – ๔๑๖๒ ถึงหาดปากเมงเลี้ยวซ้าย เลียบหาดประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวเข้าถนนบ้านน้ำราบ – หาดเจ้าไหม อีก ๖ กิโลเมตรจะมีทางแยกเข้าหาดหยงหลิงประมาณ ๒ กิโลเมตร

San Beach

San Beach, located in Trang Province, Gantrang District. It is a beach curved parallel to the sea pine. At the entrance to the beach, you will see pine trees lined up along the way. San Beach is ranked as one of the most scenic in Trang Province. It is on the same route as Yao Beach. The white sand is soft and the slope of the beach is quite small, which is very suitable for swimming. The beach is quiet, and the tourist density is lower than Pak Meng Beach. There is a Yo Ling mountain on the north shore of San Beach. It is a limestone mountain with a strange shape. There is a cave on the edge of the beach. In the afternoon, you can walk through the rock passage to see the scenery. Looking from the sea, you will see the beach is curved in the shape of a beautiful crescent moon. The beach is suitable for swimming and relaxing. There are park offices and tourist service centers in this area to serve tourists.

Trip; Take Highway 4046-4162 to Pak Meng Beach and turn left. Drive along the beach for about 10 kilometers and turn onto Baan Nam Rap- Jao Mai Beach Road. Continue for 6 kilometers, there will be a road leading to Yong Ling Beach for about 2 kilometers.

SAN海滩

SAN海滩,位于董里府、干塘区。它是一个弯形与海松平行线的海滩。在海滩入口处,您会看到沿途排列的松树。SAN海滩是一个董里府排名风景最优美之一,和 YAO 海滩是同一个路线的。白沙柔软,沙滩坡度比较小,很适合游泳。该海滩比较安静,游客密度比BAK MEANG 海滩小。SAN海滩北岸有一座 YONG LING 山,它是一座形状奇特的石灰岩山。在海滩边上有一个洞穴,下午的时候可以步行穿过岩石通道去参观风景。从海边眺望,将看到弯曲形像新月一样美丽,适合游泳及休闲放松。该区域有园区办公室和游客服务中心为游客服务。

旅途;走4046-4162 号公路到 Pak Meng海滩,左转。沿海滩行驶约10公里,转入 Baan Nam Rap- Jao Mai海滩路。继续走6公里,将有路通往 Yong Ling海滩约2公里的。