น้ำตกโตนแต๊ะ

น้ำตกโตนเต๊ะ อยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ในท้องที่ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำตกกว้าง ไหลลาดมาตามผาหินจากเขาสูง มองเห็นได้จากระยะไกลมีความสูงประมาณ 320 เมตร มีแอ่งเล่นน้ำได้

น้ำตกโตนเต๊ะ เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ ด้วยความใหญ่ของน้ำตกและด้วยความสูงของสายน้ำตกที่สูงกว่า 300 เมตร เพียงแค่เดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เสียงน้ำตกที่กึกก้องมาแต่ไกลผสานกับเสียงสำเนียงแห่งพงไพร สายน้ำที่เย็นฉ่ำ ท่ามกลางผืนป่าที่เขียวชอุ่มความสวยงามตามธรรมชาติที่ลงตัวอย่างนี้ ทำให้น้ำตกโตนเต๊ะได้ชื่อว่า ราชาน้ำตกแห่งเมืองใต้

น้ำตกแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาบรรทัด ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ด้วยความสมบูรณ์ของป่าจึงทำให้มีน้ำตลอดทั้งปีโดยกระแสน้ำจะไหลผ่านเทือกเขาลงสู่ผาหิน ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆแล้วไหลผ่านที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดแล้วไหลลงสู่คลองปะเหลียนและออกสู่ทะเลตรัง โดยตลอดแนวลำธารยาวนับกิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

กนอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทางจะมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตและรายทางนอกจากได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดแล้ว ยังจะได้ชมพันธุ์หวาย และกล้วยไม้ป่าที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียนปลูกและขยายพันธุ์ไว้อย่างมากมาย

การลงเล่นน้ำตกควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัดเช่นไม่ลงเล่นน้ำในบริเวณเขตหวงห้าม ซึ่งอาจจะมีอันตรายจากน้ำวนหรือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรง ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอาจมีป้ายเตือนป้ายห้ามแจ้งเอาไว้และไม่ควรปีนป่ายขึ้นไปตามริมหน้าผาน้ำตกหรือบนพื้นที่อันตรายเพราะอาจลื่นพลัดตกลงมาได้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำเตือนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่อย่างเคร่งครัด

Ton Tae Waterfall

Ton Teh Waterfall is located in Khao Bun Tad Wildlife Sanctuary, Pra Lian District, Trang Province. It is a wide waterfall, left from high mountains to cliffs. It can be seen from a distance that the height is about 320 meters, and there are puddles where you can swim.

Ton Teh Waterfall is a beautiful waterfall with a large area. As the height of the waterfall exceeds 300 meters, you can clearly see it just when you walk into the Khao Bun Tad Wildlife Sanctuary. The sound of the waterfall, the cool water in the dense deep forest. This beautiful nature has made Ton Teh Waterfall named the “King of Southern Waterfalls”.

Ton Teh Waterfall originated in the Bun Tad Mountains, it is located in the Khao Bun Tad Wildlife Sanctuary. Due to the rich deep forest, the place has water all year round. The water will flow through the mountains into the rocky cliffs, then through the Bun Tad Mountains, into the Pa Lian River, and then into the Dong Li Sea. Tourists can swim safely and comfortably along the waterline for several kilometers along the stream.

In addition, there is a nature trail with 17 signposts describing the relationship between nature and living things. In addition to seeing many kinds of plants along the way, you will also see rattans and wild orchids planted in large numbers by the administrative organization of Trang Province and the administrative organization of Pa Lian district.

The site regulations should be strictly followed. For example, not swimming in the restricted area. The strong current of the waterfall may cause danger. There will be warning signs and cliffs and dangerous areas should not be climbed.

Ton Teh 瀑布

Ton Teh 瀑布位于董里府,Pra Lian区,Khao Bun Tad野生动物保护区。它是个宽大瀑布,从高山留下到悬崖。从远处可以看到,高度约320米的,还有水坑可以游泳的。

Ton Teh 瀑布是个美丽,面积很大的瀑布。随着瀑布的高度超过300米,刚走进Khao Bun Tad野生动物保护区,就可以很清晰地看到。

瀑布的水声,凉快的水在茂密深林中。这种美丽大自然,使Ton Teh 瀑布被命名为“南部瀑布之王”。

Ton Teh 瀑布起源于Bun Tad山脉,它位于Khao Bun Tad野生动物保护区。由于深林丰富,使该地方一年四季都有水。水流将穿过山脉流入岩石峭壁,然后流穿Bun Tad山脉,流入Pa Lian河,再流入董里海。沿着溪流好几公里的水线,游客都可以安心的安全游泳。

此外,还有一条自然小径,沿途有17个路标描述自然与生物之间的关系。一路上除了可以看到很多种类植物,还会看到董里府行政组织与Pa Lian区行政组织一起大量种植的藤条和野生兰花。

应严格遵守场所规定。如,不在禁区内游泳。在瀑布水强流地点可能造成危险,将会有警告标志的和不应攀爬悬崖及危险地区。